ESAB je jedným z najväčších výrobcov prídavných materiálov. Sortimentom sú obalené elektródy, rúrkové, plné a TIG-ové drôty, pásky a drôty na zváranie pod tavivom, tavivá. Všetky tieto materiály uspokoja zákazníka pri každej metóde zvárania.

 

Elektródy na ručné oblúkové zváranie

Zváracie elektródy sa rozdeľujú do skupín podľa základného materiálu. Pri výbere vhodných elektród sa vychádza z kvality zvarového kovu, ktorá by v zásade mala byť ekvivalentná alebo vyššia ako u základného materiálu. Zváracia poloha a typ zvarového spoja, hrúbka zváraného materiálu, spôsob zaťaženia, vonkajšie podmienky a pod. sú ďalšie faktory, ktoré majú vplyv na výber prídavného materiálu. Typ obalu elektródy vplýva tak na kvalitu zvarového kovu (legovanie, rafinácia, vzhľad zvarovej húsenice), ako aj na operatívne vlastnosti pri zváraní.

Katalógy pre Elektródy na zváranie:

• bežných nelegovaných ocelí

• nizkolegovaných a jemnozrnných ocelí vyšších pevností

• žiarupevných ocelí

• nehrdzavejúcich a vysokolegovaných ocelí

• pre opravy a renovácie

• sivej liatiny

• niklu a niklových zliatin

• ostatných neželezných kovov

• pre zvláštne účely

Na otvorenie každého katalógu je potrebné mať nainštalovaný Adobe Reader. V prípade, že ho ešte nemáte nainštalovaný stiahnete si ho tu 

 Drôty na zváranie v ochranných atmosférach

Ochranné plyny pri tavnom zváraní MIG/MAG zabezpečujú ochranu zvarového kúpeľa aj natavených častí zváraných materiálov pred škodlivým účinkom okolitej atmosféry, najmä pred oxidáciou a nepriaznivými vplyvmi kyslíka a dusíka. Plnia však aj ďalšie funkcie, napr. stabilizujú oblúk, upravujú podmienky prenosu kovu oblúkom, ovplyvňujú hĺbku návaru, rýchlosť zvárania, veľkosť rozstreku, prípadne zlepšujú formovanie zvaru a vzhľad zvarovej húsenice. Pri zváraní MIG sa ako ochranné plyny používajú inertné, t.j. chemicky nereagujúce plyny, napr.argón alebo zmes argónu a hélia. Pri zváraní MAG sa používa tzv. aktívny plyn, napr. oxid uhličitý alebo zmesi argónu s oxidom uhličitým, kyslíkom prípadne aj vodíkom.

Katalógy pre zváracie drôty na zváranie:

• bežných nelegovaných ocelí

• nízkolegovaných a jemnozrnných ocelí vyšších pevností

• žiarupevných ocelí

• nehrdzavejúcich a vysokolegovaných ocelí

• pre opravy a renovácie

• hliníka a jeho zliatin

• medi a jej zliatin

• titánu a jeho zliatin

• niklu a jeho zliatin

Na otvorenie každého katalógu je potrebné mať nainštalovaný Adobe Reader. V prípade, že ho ešte nemáte nainštalovaný stiahnete si ho tu 

Rúrkové drôty na zváranie

Technológia zvárania rúrkovým drôtom (niekedy nazývaným plnená elektróda) je v princípe zhodná s technológiou MIG/MAG. Rozdiel spočíva v prídavnom materiáli. Zatiaľ čo u technológie MIG/MAG sa používa plný drôt, u tejto technológie sa zvára rúrkovým, plneným drôtom, tvoreným páskou zvinutou do kruhového prierezu alebo tenkostennou rúrkou s náplňou taviva alebo kovového prášku aj s prídavkom potrebných legúr. Na rozdiel od plných drôtov, u rúrkového drôtu možno zložením náplne docieliť rôzne vlastnosti zvarového kovu aj potrebné operatívne – zváracie vlastnosti prídavného materiálu. Vyššia prúdová hustota (A/mm2) pri horení oblúku na rúrkovom drôte umožňuje pri inak rovnakých zváracích parametroch rýchlejšie odtavovanie v zrovnaní s plným drôtom a tým vyšší výkon zvárania spolu s ľahším ovládaním a kontrolou zvarového kúpeľa. Rúrkovými drôtmi sa obvykle zvára pod ochranou plynu (pozri EN ISO 14175). U niektorých druhov ale môže náplň rúrky vytvárať vlastnú ochrannú atmosféru, takže prívod ochranného plynu nie je potrebný. U rúrkových drôtov na zváranie nehrdzavejúcich ocelí došlo ku zmene typového označenia. Staré označenie sa uvádza v zátvorkách v záhlaví stránky.

Katalógy pre rúrkové drôty na zváranie:

• nelegovaných, nízkolegovaných a žiarupevných ocelí

• vysokolegovaných ocelí

• pre opravy, renovácie, heterogénne spoje, liatinu a ostatné

Na otvorenie každého katalógu je potrebné mať nainštalovaný Adobe Reader. V prípade, že ho ešte nemáte nainštalovaný stiahnete si ho tu 

 Drôty na zváranie pod plameňom

Zváranie plameňom patrí medzi klasické zváracie metódy, jeho historická úloha ale už ustupuje do pozadia, najmä pri zváraní tenkých plechov, kde sa z dôvodov zníženia deformácií a vnútorných napätí aj lepšej kvality a produktivity nahrádza metódami MIG/MAG. Nezastupiteľnú úlohu si ale napriek tomu udržiava v rade profesií ako kúrenár, inštalatér, potrubár, klampiar a predovšetkým sa používa na mnohých opravárenských pracoviskách. Z týchto dôvodov sa ponuka drôtov zodpovedajúceho chemického zloženia sústreďuje len na niekoľko hlavných typov. V praxi sa na naváranie plameňom často používajú aj rúrkové drôty pôvodne určené pre metódy MIG/MAG. Drôty na zváranie plameňom sa v súčasnej dobe vyrábajú ako pomedené, v metrových dĺžkach a s vyrazeným označením typu na povrchu.

Katalóg pre drôty na zváranie pod plameňom:

• zoznam drôtov

Na otvorenie každého katalógu je potrebné mať nainštalovaný Adobe Reader. V prípade, že ho ešte nemáte nainštalovaný stiahnete si ho tu 

Drôty na zváranie pod tavivom

 V prípade, že rozhodujúce sú požiadavky na zaistenie minimálnych hodnôt rázovej húževnatosti, najmä pri mínusových teplotách, je rozhodujúcim faktorom pre voľbu kombinácie drôt - tavivo index bázicity taviva a nasledujúci výber drôtu s vhodným chemickým zložením. Požiadavky na vlastnosti zvarového kovu sa musia odvodiť z požiadaviek na vlastnosti zvarového spoja, to značí z potrebných hodnôt medze klzu, pevnosti či požadovanej rázovej húževnatosti. Vlastnosti spoja by sa mali čo najlepšie približovať vlastnostiam základného materiálu. Pritom je treba predovšetkým uvážiť:

● chemické zloženie zváracieho drôtu, u nelegovaných ocelí hlavne s ohľadom na obsah uhlíka, kremíka a mangánu.

● prepal resp. možnosť dolegovania niektorých prvkov pri stanovených podmienkach zvárania s konkrétnym tavivom.

● obsah mangánu v základnom materiáli a charakter premiešania podľa typu spoja. 

Rozhodujúci vplyv na mikroštruktúru aj na mechanické vlastnosti zvarového spoja môže mať aj vnesené teplo na jednotku dĺžky zvaru dané spôsobom vyhotovenia spoja a rýchlosť ochladzovania po zváraní, udávaná v °C/s.

Katalógy pre drôty na zváranie pod tavivom:

• nelegovaných, nízkolegovaných a žiarupevných ocelí

• nehrdzavejúcej a vysokolegovaných ocelí

• na naváranie

Na otvorenie každého katalógu je potrebné mať nainštalovaný Adobe Reader. V prípade, že ho ešte nemáte nainštalovaný stiahnete si ho tu 

Ostatné produkty, doplňujúce údaje ako aj rôzne tabuľky si môžete pozrieť v kompletnom katalógu

Katalóg ESAB